Jdi na obsah Jdi na menu
 


pracovný poriadok

13. 10. 2016

Materská škola Bystré 172, Školská 172/1, 094 34 Bystré

 

 

Pracovný poriadok materskej školy na školský rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Bystrom dňa 25.08.2016                                                                 Bc. Anna Reváková

 

 

Identifikačné údaje :

 

 

Názov zariadenia:     Materská škola Bystré 172

 

Adresa školy :            Školská 172/1   094 34 Bystré

 

Kontakt: tel. č.:         057/4450370

             tel. OcÚ :       057/4452144

 

             e-mail :           msbystre172@gmail.com

              web:               www.msbystre172.sk

 

Forma právnej subjektivity: bez právnej subjektivity

 

Prevádzkovateľ:   Obecný úrad Bystré

                                IČO: 00 332 275

 

Druh zariadenia:  Materská škola je dvojtriedna .Počty detí v triedach MŠ sú stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).

MŠ poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je organizovaná tak, aby utvárala podmienky na zdravý rast a vývoj detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psycho somatického vývoja a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

 

     Prevádzkový poriadok pre MŠ Bystré 172  je vypracovaný na základe zákona č. 355/20007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení iných  zákonov.

Zodpovedá súhrnu opatrení na ochranu verejného zdravia v škole.

 

Organizácia prevádzky MŠ s uvedením organizácie režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti:

Prevádzka MŠ je denne od 6.00 hod. do 17.00 hod.

 

Vekové zloženie a počty detí:

Sú individuálne v každom školskom roku a tvoria 1. prílohu tohto poriadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denný poriadok pre dvoj až šesťročné deti je nasledovný:

 

6.00 hod.                         -  otváranie MŠ

                     -  čas sústreďovania, schádzania sa

                                       -  čas výberu aktivít

 

8.45-09.30 hod.              -  hygiena

                                      -  čas stravovania (desiata)

 

9.30 –11.30.                   -  čas realizácie vzdelávacia aktivít

                                          v obidvoch skupinách

                                       -  čas realizácie aktivít počas pobytu

                                                                           vonku

11.30 hod .                     -  hygiena         

                                       -  čas stolovania – obed

 

12.30 – 14.30 hod.        -  čas oddychu

 

14.45 hod. -15.00hod.   - hygiena

                                      - čas stolovania – olovrant

 

15.00 hod.                     -  čas realizácie aktivít v skupinách

                               

16.00. hod.                   - čas rozchádzania sa – odchodu

                                     - čas upratovania

 

17.00. hod.                   - zatváranie MŠ

 

     Deti prijíma a odovzdáva rodičom učiteľka, prijíma len zdravé deti.

V MŠ dbáme na dodržiavanie dĺžky pobytu vonku, na bezpečnosť detí.  V prípade ochorenia dieťaťa je informovaný zákonný zástupca dieťaťa zamestnancom MŠ  osobne alebo telefonicky.

Choré dieťa odchádza domov, pretože v MŠ nie je zriadená izolačka.

 

    Deti  odpočívajú  v spálni,   v ktorej  je  zabezpečené  pravidelné  vetranie,  v letných   mesiacoch spia pri otvorených  oknách.   

 

     V miestnostiach sa teplota udržuje od 18oC - 20 oC,  v triedach 22oC.

Deti dodržiavajú zásady osobnej hygieny podľa potreby, pravidelne však pred jedlom, po pobyte vonku a po odpoludňajšom odpočinku.

Po obede si umývajú zuby.

Odolnosť organizmu detí zvyšujeme pravidelným pobytom vonku podľa ročných období a počasia.

Ďalej využívame telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami a každodenným ranným cvičením vo vyvetranej triede.

Všetky pohybové aktivity napomáhajú deťom k návyku na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.

Za všetky uvedené činnosti a za ich dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý zodpovedá i za bezpečnosť detí.

 

 

Stravovanie detí

 

Strava sa pripravuje v ŠJ pri MŠ Bystré 172

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za hygienu zodpovedá vedúca ŠJ.

Kultúra stolovania a pitný režim zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a kuchárka, ktorí sú za ich ponuku zodpovední.

MŠ je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve.

 

Čistota a údržba priestorov predškolského zariadenia

 

Pomôcky na upratovanie sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá školníčka.

Použité pomôcky na upratovanie sa dezinfikujú.

Po ich použití sa sušia mimo priestorov pre deti.

Za ich uloženie zodpovedá školníčka.

 

Frekvencia upratovania

 

Denne sa upratujú na vlhko s použitím čistiacich prostriedkov tri až štyrikrát podlahy tried, šatní, chodieb, schodíšť.

Ďalej sa vysávajú koberce, utierajú sa na vlhko detské kútiky, kryty na radiátoroch, kľučky dvier.

S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne, WC a šatne po ich dôkladnom mechanickom očistení.

Vynášajú sa odpadky a odpadové koše sa umývajú.

Týždenne sa umývajú obklady, olejové nátery, hrebene, hračky, drevené časti ležadiel.

Menia sa uteráky /4x/  a pyžamká detí  /2x mesačne/.

Mesačne sa čistia koberce a čalúnenie mokrou cestou, perú sa textilné hračky, 2x do mesiaca sa vysávajú. 2x mesačne sa vymieňa posteľná bielizeň.

Štvrťročne sa perú záclony, závesy, čistia sa žalúzie.

Polročne sa ošetruje a leští nábytok, umývajú sa okná a svietidlá.

Za dodržiavanie čistoty podľa harmonogramu zodpovedá riaditeľka školy.

 

Starostlivosť o vonkajšie priestory školského ihriska a pozemku predškolského zariadenia

 

Pozemok MŠ je oplotený, sú zriadené dve pieskoviská, preliezky rôzneho typu, hojdačka, záhradný domček a šmýkalka.

Časť pozemku je zatrávnená.

Piesok sa pravidelne vymieňa vždy na začiatku sezóny, resp. podľa potreby, pravidelne sa prehrabáva, prekopáva a polieva 1x za dva týždne.

Pieskovisko bude mimo pobytu detí po dohode sa starostom obce zabezpečené tak, aby nedochádzalo k jeho znečisťovaniu najmä zvieratami – bude prekryté krycou plachtou.

Hracie a športové plochy  sa počas sezóny pravidelne čistia, polievajú vodou prevádzkovými zamestnancami MŠ.

Službami OcÚ je zabezpečené pravidelné kosenie trávnatej plochy a údržba záhradného a telovýchovného náradia.

 

 

Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou, frekvencia jej výmeny

 

Posteľná bielizeň a uteráky sa perú v práčovni materskej školy Bystré 172  pyžamká sa vymieňajú prostredníctvom rodičov.

Frekvencia výmeny je uvedená v bode frekvencia upratovania.

Čistá posteľná bielizeň je uložená v spálni v samostatných skriniach pre bielizeň špinavá v košoch na bielizeň v miestnosti pre školníčku.

Za dodržiavanie týchto zásad zodpovedá riaditeľka školy.

 

Zneškodňovanie tuhého odpadu

 

Tuhý odpad sa uskladňuje v odpadových nádobách, ktoré sú umiestnené v samostatnej časti školského areálu.

Vyprázdňovanie zabezpečuje OcÚ prostredníctvom  firmy. 2x do mesiaca – v tom čase sa dezinfikujú.

Odpad z tried je v odpadových košoch, ktoré sa denne vyprázdňujú a dezinfikujú. Za ich čistotu zodpovedá školníčka.

 

Pokyny pre zamestnancov vrátane trvalého dozoru nad deťmi

 

Učiteľka je osobitne zodpovedná za ochranu a bezpečnosť detí v čase, keď s nimi pracuje, až do času, kým ich odovzdá inej pedagogickej zamestnankyni, rodičom alebo povereným zástupcom.  Činnosť detí riadi tak, aby predišla úrazom.

Ďalšie pokyny sú o.i. spracované vo vnútornom poriadku školy a ročnom pláne školy.

V lekárničke sa nachádza potrebný zdravotný materiál.

Malé poranenia ošetrí pedagogický zamestnanec, eviduje sa v knihe úrazov.

 

Pokyny pre návštevníkov

 

Do školy môže vstúpiť len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je aj dieťa odovzdané. Pohyb cudzích osôb v škole je vždy len v sprievode zamestnancov. Do triedy sa povoľuje vstup iba v prezuvkách a so súhlasom riaditeľky.

V MŠ sa rešpektuje generálny zákaz fajčenia – uplatňovaný podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov nielen v priestoroch MŠ, ale aj v jeho celom areáli.

V budove na dobre viditeľnom mieste je umiestnený symbol zákazu fajčenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, vrátane telefónnych čísiel a tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií

     V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo, a čo najbezpečnejšie opustiť priestory budovy.  Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, trvanlivé a zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.

 

 

Telefóne  čísla tiesňových volaní

Rýchla lekárska pomoc                    :          112

 

LSPP                                                  :          112

 

Detská ambulancia                           :          057/44 92641

 

Obv. zdrav. Stredisko*                     :          057/44 92577

 

Policajný zbor                                               :          057/44 31200

 

OcÚ *                                                 :          057/44 52144

 

VSE a. s.                                             :         0850 12 33333

 

VVaK, a. s.                                         :         057/4871111

                                

SPP, a. s.                                             :         0850 111 363

 

RÚVZ Vranov nad Topľou             :         057/44 64631

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade

a prevádzkovej porade

dňa 31.08.2016.

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

  V Bystrom dňa 31.8.2016                                                              Bc. Anna Reváková                                                                       

                                                                           

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA