Jdi na obsah Jdi na menu
 


organizačný poriadok

13. 10. 2016

Materská škola Bystrá 172, Školská 172/1,  09434 Bystré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bystrom, 25.08.2016                                                                                 Bc. Anna Reváková

Organizačný poriadok

 

 

Predkladá:                                                                             Prerokované:

Bc. Anna Reváková                                                                na Rade školy pri MŠ Bystré 172

    riaditeľ školy                                                                       Dňa: 31.08.2016

 

Prerokované:                                                                         Vyjadrenie rady školy:

na Pedagogickej rade MŠ Bystré 172                                     Rada školy pri MŠ Bystré 172

Dňa: 31.08.2016                                                                             berie na vedomie

                                                                                                 a odporúča zriaďovateľovi

Zaver z pedagogickej rady:                                                            Obci Bystré 

Pedagogická rada MŠ Bystré 172                                                    s ch v a l i ť

     berie na vedomie                                                                Organizačný poriadok

  Organizačný poriadok

 

 

................................................                                                 ..................................................   

      

      Bc. Anna Reváková                                                                     Bc. Viera Cipalová

         riaditeľ školy                                                          predseda rady školy pri MŠ Bystré 172

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec Bystré

 

s ch v a ľ u j e

 

Organizačný poriadok Materskej školy v Bystrom 172

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            .........................................

                                                                                                           

                                                                                                                Mgr. Ľubomír Hreha

                                                                                                                        starosta obce

 

 

 

V Bystrom dňa: .................................

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Materskej školy v Bystrom 172. Upravuje riadenie a organizáciu, dĺžku práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, jej vnútorné a vonkajšie vzťahy

 

I. Základné ustanovenia

 

Zriadenie organizácie

 

Zriaďovateľ:

 

Obec Bystré ( § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov )

 

 

Zriaďovacia listina vydaná pre Materskú školu Bystré 172 nadobudla účinnosť 01.12.2001

 

                                                      Názov a sídlo organizácie                   

 

Názov školy: Materská škola Bystré 172

Adresa školy: Školská 172/1, 094 34 Bystré

Elektronická adresa: msbystre172@gmail.com

Telefón školy: 057/4450370

Zriaďovateľ: obec Bystré

IČO: 00332275

 

 

Predmet činnosti organizácie

 

Predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku je ukončené osvedčením o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Materská škola v Bystrom 172 (ďalej len MŠ) je dvojtriedna heterogénna MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním a poskytuje pred primárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov.   

 

 

 

 

 

II. Prevádzka MŠ

Prevádzka: MŠ Bystré 172: od 6 00 do 1700

Prevádzka školy je odsúhlasená zriaďovateľom -  obec Bystré

Pracovný čas pedagogických zamestnancov materskej školy:

Pracovný čas: 37 hod. 30 min. týždenne

Prestávka: 30 min. denne / Zákonník práce

Úväzok pedagogických zamestnancov:

Základný úväzok učiteľky: (NV č.422/2009)

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

 • 28 hodín týždenne tj. 6 hodín v pondelok a 5,5 hodiny utorok až piatok

Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno – vzdelávacou činnosťou

 • 9 hod. 30 min.

Základný úväzok riaditeľky: (NV č.422/2009) podľa počtu tried

Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

 • 20 hodín týždenne tj. 4 hodiny denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno – vzdelávacou činnosťou

 • 17 hod. 30 min. týždenne tj. 3 hod. 30 min. denne

Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno -vzdelávacou činnosťou môžu byť vykonávané v MŠ alebo doma.

Iná činnosť vykonávaná v materskej škole:

 • pedagogické a pracovné porady,
 • metodické združenia,
 • služby v škole,
 • rodičovské združenia,
 • poradenská činnosť, 
 •  zhotovovanie pomôcok,
 • sebavzdelávanie,
 •  štúdium odbornej literatúry,
 • kultúrne a spoločenské akcie školy/vystúpenia detí/,
 • písanie triednej agendy/diagnostika ,
 • rozvojový plán pre deti s OŠD/,
 • estetická výzdoba triedy a interiéru školy,
 •  ostatná mimoškolská činnosť

 

Pedagogická činnosť vykonávaná doma:

 • zhotovovanie pomôcok,
 • písomná príprava na vyučovací proces,
 • individuálne štúdium,
 • príprava estetickej výzdoby,
 •  písanie triednej agendy/diagnostika ,
 •  rozvojový plán pre deti s OŠD/,
 • propagácia školy- písanie článkov do novín, na webovú stránku

 

Pracovný čas nepedagogických zamestnancov materských škôl

 

Pracovný čas: 37 hod. 30 min. týždenne

Prestávka: 30 min. denne

 

Presné rozvrhnutie pracovného času je v prílohe.

 

Riaditeľka školy v súlade s Pracovným poriadkom pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydanom Obecným zastupiteľstvom v Zámutove uznesením č. 43/2009 platným od 15.6.2010 a podľa čl. 25 ods. 5 písm. c hodnotí pedagogického zamestnanca ( PZ ) vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti. V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch riaditeľ hodnotí:

 

a)výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

b)kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

c)náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

d)mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ

 

 

III. Postavenie organizácie

MŠ riadi riaditeľka MŠ Bc. Anna Reváková, ktorú do funkcie menoval zriaďovateľ obec Bystré dňa 01.09.2014.

Vedúca školskej stravovne : Kvetoslava Lorinczová

 

1. Zastupovanie

 

Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje poverený zamestnanec materskej školy. Zástupca i zastupovaný sa pri zastupovaní navzájom informujú o priebehu dôležitých vecí.

 

 

2. Poradné orgány školy

 • Rada školy pri MŠ Bystré 172, ktorej členmi sú zamestnanci školy, zákonní zástupcovia detí a poslanci miestnej obce. Riadi sa pravidlami vyplývajúcimi z jej štatútu, vyjadruje sa k pripomienkam rodičov k práci školy, pomoci škole, vnútorným školským predpisom, ktoré sa týkajú školy. Rada školy nezasahuje do výchovno– vzdelavacieho procesu školy, ale, pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

 

 • Metodické združenie - zvoláva ho vedúci metodického združenia . Vyjadruje sa k otázkam výchovno-vzdelávacej činnosti, tvorbe Školského vzdelávacieho programu, k učebným osnovám.

 

 • Pedagogická rada - zvoláva ju riaditeľ školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní pracovníci školy.

 

 • Inventarizačná komisia - navrhuje ju zriaďovateľ - Riadi sa príslušnými predpismi o vykonávaní inventarizácie a o správe štátneho majetku. Uplatní tiež návrhy na vyradenie a likvidáciu nepoužiteľného majetku, preberá majetok školy – inventár, od odchádzajúceho zamestnanca školy, prípadne sa zúčastňuje na preberaní a tiež podpisuje zápisnicu o preberaní majetku.

 

 • Rodičovská rada - je zložená zo zástupcov rodičov detí , rieši všetky otázky spolupráce rodičov a školy, pomoci škole, vnútorným školským predpisom, ktoré sa týkajú školy. Pomáhajú škole pri spolupráci.

 

3. Podpisovanie a používanie pečiatok :

 

 • k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa pripojí pečiatka organizácie a podpis.
 • oprávnenie zamestnancov podpisovať za MŠ jednotlivé písomnosti určuje Registratúrny poriadok.
 • MŠ používa podlhovastú pečiatku a guľatú pečiatku.
 • MŠ vedie evidenciu pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena a priezviska, funkcie a podpisu zamestnanca, ktorý ju prevzal a používa.

 

IV. Útvary organizačnej štruktúry a jej pôsobnosť

 

Riaditeľ školy

 

Na čele MŠ je riaditeľ školy, ktorého vymenúva podľa ustanovenia § 3 ods. 1 až 3 zákona č. 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na návrh Rady školy pri Materskej škole v Bystrom 172 , na základe výberového konania starosta Obce Bystré . Riaditeľ školy ako štatutárny orgán školy koná v jeho mene a všetkých jej veciach. Rozhoduje vždy samostatne, pokiaľ jeho rozhodnutie nie je podmienené schválením iných orgánov.

 

Útvar riaditeľa školy organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej , rozhodovacej kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti

 

Riaditeľ školy:

 • riadi a kontroluje prácu podriadených zamestnancov a pravidelne hodnotí vzťah zamestnancov k práci, k pracovnému kolektívu a ich pracovné výsledky,
 • riadi a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny zamestnancov a v prípade jej porušenia vyvodzuje dôsledky v zmysle Zákonníka práce,

 

Riaditeľ školy zodpovedá:

 • za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, učebných osnov Školského vzdelávacieho programu,
 • za odbornú a pedagogickú úroveň výchovno – vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy,
 • za hospodárne a účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov a za vedenie riadnej evidencie o ich čerpaní,
 • za riadne hospodárenie s majetkom v užívaní alebo vlastníctve školy,
 • za zverený hmotný a nehmotný majetok, jeho zabezpečenie proti odcudzeniu prípadne znehodnoteniu,
 • za oboznamovanie podriadených zamestnancov s príslušnými organizačnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej a civilnej ochrane,
 • za pedagogickú a odbornú úroveň a za výsledky práce školy,
 • za pravidelnú kontrolu plnenia plánu práce školy a za jeho kompletné zhodnotenie na konci šk. roka,
 • za prípravu podkladov pre nadriadené orgány,
 • dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre školu, ktorú riadi,
 • vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • vypracovanie a dodržiavanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
 • efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy,
 • riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy,

Riaditeľ školy rozhoduje:

 • prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
 • dĺžke adaptačného , alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole po dohode so zákonným zástupcom ,
 • prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo z iných dôvodov, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ,
 • preradení dieťaťa do materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zmene charakteru postihnutia dieťaťa, a to po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa, písomnom vyjadrení poradenského zariadenia a riaditeľa školy, v ktorej má byť dieťa umiestnené ,
 • ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku školy zákonným zástupcom,
 • vnútornej organizácii materskej školy vrátane vytvorenia tried s deťmi rovnakého, alebo rozdielneho veku,
 • čerpaní dovolenky, náhradného voľna bez náhrady mzdy a pracovného voľna pri krátkodobých prekážkach v práci,
 • vymenovaní zástupcu riaditeľa,
 • pridelení práce nadčas,
 • priznaní a odňatí osobných príplatkov zamestnancov,
 •  o odmenách,
 • prevádzke počas hlavných a vedľajších prázdnin,

 

Riaditeľ školy určuje:

 • úväzky pedagogických pracovníkov,
 • pracovnú náplň pre všetkých zamestnancov školy,
 • termíny pracovných a pedagogických porád,
 • osobné úlohy zamestnancov školy,
 • koordinátorov pre jednotlivé oblasti súvisiace s činnosťou školy,

 

Riaditeľ školy schvaľuje:

 • režim dňa
 • organizovanie školských výletov
 • predkladané materiály v oblasti BOZP, PO, CO

 

Riaditeľ školy vydáva:

 • organizačný poriadok
 • prevádzkový poriadok
 • pracovný poriadok - vydáva zriaďovateľ
 • školský poriadok
 • registratúrny poriadok
 • príkazy, pokyny a usmernenia
 • interné smernice

 

Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie

 • návrhy na počty prijímaných detí,
 • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
 • koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky,
 • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Triedna učiteľka

 • zodpovedá za správnosť a úplnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy ( osobný spis dieťaťa, priemerná dochádzka,....) ,
 • spolupracuje so zákonným zástupcom , ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, ostatnými zamestnancami školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast, s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
 • poskytuje pedagogické poradenstvo,
 • utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • ak je neprítomný viac ako 30 dní, riaditeľ ustanoví na jeho zastupovanie iného pedagogického zamestnanca,

 

Upratovačka – školníčka

 • zamestnanec vo funkcii upratovačky využíva na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov,
 • zabezpečuje bezchybnú prevádzku školy, dbá, aby bola školská budova v určený čas otvorená a zatvorená,
 • po skončení prevádzky skontroluje, či sú priestory upratané, pozatvárané všetky okná a či sa v školskej budove nezdržujú nepovolané osoby a uzamkne všetky prechody a východy zo školy,
 • čistí príchodové chodníky do školy a v zimnom období z nich odpratáva sneh a posýpa prístupové cesty a chodníky posypovým materiálom,
 • vykonáva všetky údržbárske a domovnícke práce, okrem tých, ktoré vyžadujú odborný zásah, dozerá na celkovú hygienu a čistotu školy a jej okolia,
 • zabezpečuje zásobovanie sociálnych priestorov príslušnými potrebami,
 • dbá, aby boli vodovodné, elektrické , plynové a iné zariadenia v školskej budove v bezchybnom stave,
 • plní ďalšie úlohy podľa priebežných príkazov riaditeľky školy,
 • dbá o údržbu trávnikov počas letných mesiacov a o oplotenie školy,
 • zabezpečuje pranie ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov školy, kostýmov pre deti a oblečenia pre bábiky,

 

Oddelenie školského stravovania:

Vedúca školskej jedálne

 • môže v škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Pracovného poriadku a ďalších pracovno - právnych predpisov.
 • zodpovedá za prevádzku ŠJ a jej plynulý chod, stará sa o riadne hospodárenie, sleduje a dodržuje všetky predpisy o spoločnom stravovaní detí a mládeže,
 • priamo riadi, usmerňuje a kontroluje prácu zamestnancov kuchyne,
 • v spolupráci s hlavnou kuchárkou poverenou riadením pracoviska zostavuje vždy na týždeň dopredu jedálny lístok v zmysle platných zásad tak, aby jeho pestrosť a pitný režim bol zameraný na ochranu dieťaťa, prepočítava podľa receptúr nutričnú hodnotu podávanej stravy, stará sa o vysokú úroveň školského stravovania, zaobstaráva jedlá v priemernej hodnote vyživovacích noriem a dbá, aby pokrmy boli upravené chutne, načas a v zodpovedajúcom množstve a kvalite,
 • dodržuje pokyn na úpravu finančných limitov pri nákupe potravín a úhrady na stravovanie,
 • pri starostlivosti o zásobovanie jedálne objednáva a obstaráva potraviny, inventár a ostatné potreby pre jedáleň , zodpovedá za správnu kvalitu preberaných potravín a ostatných potrieb i za správne uskladnenie potravín, pri starostlivosti o plynulý chod jedálne zodpovedá za organizáciu prevádzky celej jedálne,
 • ak zamestnankyňa kuchyne ochorie, zabezpečí potrebnú náhradnú silu,
 • rovnako sa stará aj o údržbu inventára jedálne a kuchyne,
 • predkladá inventarizáciu DHM a HM, predkladá požiadavky na materiálno – technické vybavenie, určuje ich priority,
 • mesačne vyhotovuje uzávierky,
 • nakupuje, eviduje a vydáva čistiace,
 • kontroluje vedenie evidencie odkladania vzoriek na 48 hodín,
 • zodpovedá za dodržiavanie nariadení kontrol SOI, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva,
 • prezentuje školské stravovanie, propaguje ho, podáva informácie stravníkom (zákonným zástupcom),
 • spolupracuje s vedením školy

    Kuchárka

 • môže v škole využívať všetky práva, ktoré jej vyplývajú zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších pracovno – právnych predpisov,
 • je povinná poznať a dodržiavať hygienické požiadavky na výrobu, podávanie pokrmov a nápojov ,
 • je povinná vstupovať na pracovisko len v čistom pracovnom odeve, dbať o čistotu pracovného prostredia a inventára, v pracovnom odeve nesmie opúšťať pracovisko, pri príprave a čistení zeleniny, umývaní mäsa, spracovaní a príprave stravy využíva miesta vyhradené pre túto určenú prácu,
 • zostavuje podľa vzorového jedálneho lístku s vedúcou ŠJ jedálny lístok, aby bola v mesačnom priemere zachovaná výživová norma, rozdeľuje hotové jedlá stravníkom,
 • podľa schváleného jedálneho lístku a receptúr vystavuje žiadanku tovaru k nasledujúcemu dňu, zodpovedá za dodržiavanie technologických postupov a noriem, za správne hospodárenie s plynom, elektrickou energiou a za dodržiavanie všetkých hygienických predpisov,
 • je povinná dodržiavať zásady BOZP (pri práci používa ochranný pracovný odev a obuv a pokrývku hlavy),
 • zabezpečuje čistotu skladu, kuchyne a jedálne ( poverí kuchárku a pomocnú silu v kuchyni prácami ako sú - umývanie podlahy, sporákov, vynášanie odpadkového koša, dezinfikovanie drezu a umývadiel, odmrazovanie a umývanie chladničiek a mrazničiek, umývanie okien, utieranie stolov v jedálni a pod.)

 

Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:

 • využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
 • dodržiavať pracovný čas,
 • dodržiavať predpisy na úseku ochrany bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
 • ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
 • upozorniť svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vyššiemu nadriadenému,

Každý pracovník má tieto práva:

 • právo na odmenu za vykonanú prácu podľa množstva, akosti a spoločenského významu,
 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
 • požadovať pomôcky na plnenie požadovaných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu,
 • dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,
 • oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním vykonávanej,

Každý vedúci zamestnanec má okrem práv, povinností a zodpovednosti, ktoré boli uvedené v predchádzajúcom bode aj tieto práva a povinnosti:

 • poznať úlohy a chod práce školy, pôsobnosť školy v rozsahu potrebnom na výkon činnosti vlastnej funkcie,
 • priebežne oboznamovať podriadených zamestnancov s predpismi a úlohami, ktoré sa dotýkajú činnosti, prerokúvať s nimi závažné otázky týkajúce sa plnenia týchto úloh a sledovať dodržiavanie pracovnej disciplíny,
 • vydávať príkazy podriadeným zamestnancom,
 • zastaviť prácu na zverenom úseku pracoviska, pokiaľ by pokračovanie v práci mohlo ohroziť život alebo zdravie zamestnancov, deti, prípadne majetok školy,
 • uplatňovať zásady odmeňovania za prácu podľa platných predpisov na odmeňovanie

 

V. Sústava vnútorných organizačných noriem

 

Za účelom zabezpečenia plnenia úloh MŠ a pre vnútornú koordináciu činnosti pracoviska vydáva MŠ vnútorné organizačné normy.

 

Ich sústavu tvorí predovšetkým:

 • organizačný poriadok
 • pracovný poriadok - vydáva zriaďovateľ
 • prevádzkový poriadok MŠ
 • registratúrny poriadok
 • plán práce školy
 • projekty školy
 • školský poriadok
 • školský vzdelávací program – Veselá škôlka

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1.Zmeny organizačného poriadku možno vykonať len písomne, a to číslovaným dodatkom k nemu.

2.Organizačný poriadok je záväzný pre Materskú školu v Bystré 172 a všetkých jej zamestnancov.

3.Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5. septembra 2016.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bystrom, 25.08.2016                                                                        Bc. Anna Reváková

                                                                                                                 riaditeľka školy

Prílohy k organizačnému poriadku:

1.Rozvrhnutie pracovného času zamestnancov – harmonogram